کاتالوگ

:دانلود کامل کاتالوگ

:تاریخچه

بــه صــورت کامــا حرفــه ای بــا 1384 شرکــت تیغــه ســازی تــرا بلیــد در زمینــه ســاخت تیغــه و خدمــات جانبــی از ســال یــه شــده توســط مشــریان، ِمهندســین و پرســنل مجــرب و کارآزمــوده شروع بــه فعالیــت نموده.بــا توجــه بــه پــروژه هــای ارا تــرا بلیــد اقــدام بــه تولیــد تیغــه هایــی در اشــکال و ابعــاد مختلــف مــی نمایــد . محصــولات مــا در تمامــی صنایــع از جملــه: مــواد غذایــی ، چــاپ و بســته بنــدی، نســاجی ، چــوب ،آهــن و مصنوعــات پاســتیکی و … طراحــی شــده اســت. ، تیتانیوم و فولادهای ضد زنگ اســتفاده می شــود. HSS بــرای ســاخت تیغــه هــای ترابلیظــد از فولادهــای آلیاژی ، الماســه ، بخــش“ تولیــدات مجهــز بــه مــدرن تریــن ماشــین آلات مــی باشــد و مــدام در حــال بــروز شــدن جهــت دســتیابی بــه عملکــرد صحیــح و اســتاندار هــای پیشرفتــه مــی باشــد. و عملیــات حرارتــی بــا اســتفاده از سیســتم القایــی در کــوره هــای حــام نمــک و کــوره هایــی بــا تکنولــوژی بــالا اســتفاده مــی شــود.